สายตรงคณบดี

ข้อตกลงเบื้องต้น

กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ และไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อมูลของท่าน
ท่านสามารถกรอกเรื่องเสนอแนะ/อุทธรณ์และร้องทุกข์ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง หรืออีเมลมาที่สายตรงคณบดี