การนำเสนอผลงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ และ ดร.อาภากร ประจันตะเสน นำเสนอผลงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต่อพลเอกดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในหัวข้อ“หลักการและกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเพิ่มศักยภาพ การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร” ณ บ้านหินลาด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม