ขอต้อนรับนักศึกษาประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอต้อนรับนักศึกษาประจำปี 2563