การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับความเมตตาและประเมินแบบเป็นกัลยาณมิตรจากท่านคณะกรรมการที่น่ารักทุกท่าน ทำให้การประเมินผ่านไปอย่างราบรื่นและได้รับข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนางานคณะฯ ต่อไป