คณะอนุกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  มีกำหนดการตรวจเยี่ยมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่นของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐น.-๑๕.๓๐น. ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ตึก ๑๕ ชั้น อาคาร ๑๕ ชั้น

อ่านเพิ่มเติม…https://www.facebook.com/113920120350309/photos/pcb.152072986535022/152072519868402/?type=3&theater