พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม…https://www.facebook.com/113920120350309/photos/pcb.152081683200819/152080769867577/?type=3&theater