โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร ๓๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

>อ่านเพิ่มเติม…https://www.facebook.com/113920120350309/photos/pcb.152057346536586/152056703203317/?type=3&theater