โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร ๓๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อ่านเพิ่มเติมที่…https://www.facebook.com/113920120350309/photos/pcb.152057346536586/152056703203317/?type=3&theater