สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา หลักสูตรฯขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม…https://www.facebook.com/597164430396273/photos/pcb.3133566666756024/3133555836757107/?type=3&theater

Hard skill & Soft skill development