ขอแสดงความยินดีนักวิจัยดีเด่น ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์

ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “นักวิจัยดีเด่น” ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6

เข้ารับรางวัลโล่พระราชทาน วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร