โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีความรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ในด้านการใช้ไวยากรณ์การอ่าน การสนทนา และการเขียน และนําความรู้ไปใช้ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ CEFR (B1) ของมหาวิทยาลัย

ตอนที่1:https://www.facebook.com/113920120350309/videos/522443375708696

ตอนที่2:https://www.facebook.com/113920120350309/videos/592757332135664

ตอนที่3:https://www.facebook.com/113920120350309/videos/528086181834014

ตอนที่4: https://www.facebook.com/113920120350309/videos/267677881461717