test

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
“ผู้นำด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่ระดับสากล”
“เป็นคณะที่เป็นผู้นำทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและชุมชน”
“เป็นคณะที่เป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.