ปฏิทินการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

วารสารวิชาการ

แหล่งการเรียนรู้

เอกสารดาวน์โหลด

สอบถามข้อมูล

แผนยุทธศาสตร์

แผนการจัดการความรู้

งานประกันคุณภาพ

ผลการดำเนินงาน

ทุนอุดหนุนวิจัย

บริหารจัดการงานวิจัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

  • รัฐศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท

  • รัฐศาสตรบัณฑิตมหาบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาเอก

  • รัฐศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

“ผู้นำด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่ระดับสากล”

“เป็นคณะที่เป็นผู้นำทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและชุมชน”

“เป็นคณะที่เป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

  • ข่าวล่าสุด
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์